Sistemes de Producció.

Utilitzem el sistema de producció integrada utilitzant mètodes que respectin la salut humana i el medi ambient.

Combinem  mètodes de lluita per al control de les plagues juntament amb tècniques tradicionals basades amb la utilització de productes agroquímics.

 

Els objectius que volem aconseguir es basen en:

Obtenir productes d'alta qualitat.

Tenir cura de la salut del consumidor i del propi productor.

Aplicar processos productius respectuosos amb el medi ambient.

Afavorir la diversitat de l'ecosistema agrícola en respectar la fauna i la flora autòctona

Justificar i minimitza rl'ús de productes fitosanitaris i adobs.

Potenciar l'activitat conservadora del medi rural i del paisatge.

Adaptar-nos a la forma de producció intensiva de les empreses agrícoles actuals.

Realizar una correcta gestió dels recursos naturals.

L'aplicació de la Producció Integrada ens permet oferir un producte d'alta qualitat  i un seguiment acurat de la seva traçabilitat, és a dir, un seguiment del producte des del seu origen fins a la seva comercialització al consumidor.

Tipus de controls:

1.- Visites a les finques.

2.- Quadern d'explotació i quadern de conservació.

3.- Anàlisi de residus d'agroquímics.